Research: Medel för samarbete med Scenkonstmuseet

21.03.2023
Bild: Scenography theory by Rachel Hann inspires the project

Vid årsmötet för Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond den 18 april beviljades projektet Scenkonstmuseets scenografiska arkiv: Teori, pedagogik, museinytta 98 000 kronor från Riksarkivet. Vi är så glada och tacksamma! Bidraget ska användas för att skapa en arkivteoretiskt förankrad modell för att forska om, tillgängliggöra och samla in det scenografiska kulturarvet. Projektet kommer att genomföras av mig, Astrid von Rosen, Malin Karlsson och Viveka Kjellmer. 

Scenkonstmuseets scenografiska arkiv är störst i Sverige, men ytterst lite forsknings bedrivs där och tillgängliggörandet av materialet är eftersatt. Det saknas en forskningsförankrad modell för att scenografiarkivet ska kunna bli synligt och begripligt för allmänheten. Därför är syftet med det här projektet att genom workshoppar och forskning som överbryggar akademi- och museigränserna skapa en ny modell för Scenkonstmuseets tillgängliggörande av scenografi. Målet är att projektet substantiellt ska bidra till att den forskningsgrundade kunskapen om scenografi som händelse och arkivobjekt höjs och museets praktiska kompetenser kommer till sin rätt. 

Projektet bygger vidare på det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Expansion och mångfald (Vetenskapsrådet DIGARV) och utförs i samarbete med Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) vid Göteborgs universitet. 

/Astrid von Rosen